A Onedropzen kiadványai

Halász J. Attila - A japán harcművészetek magyarországi kezdetei 1900-1950

A japán harcművészetek II. Világháború előtti elterjedésének kezdeti korszaka mindeddig egy fehér folt volt a hazai sport történetében. A könyv ezt az 50 éves időszakot mutatja be a korszak legjelesebb, Magyarországon tanító mestereinek életrajzával, a korabeli újság tudósítások alapján. Csak a legjelentősebb neveket említve, mint a Szemere Miklós meghívására Budapestre érkező Sasaki Kichisaburō, aki Európában először tart judo  tanfolyamot. Az őt váltó Tobari Takisaburōt, aki huzamosabb időt tölt nálunk kendō bemutatókat is tartva. A Sasaki judo tanfolyam végéig kitartó résztvevők bemutatása mellett, a magyarországi judo meghonosításában főszerepet játszó Vince Tibor mellett a külföldi oktatók, mint Wladimír Kasulakow, Alex Sumakov, Willy Curley és még több másik jiu-jitsu oktató életrajzával kiegészítve. A japán önvédelemmel foglalkozó tíz hazai kiadvány ismertetése mellett, melyek egy része eddig teljesen ismeretlen volt, tartalmazza még a Sasaki tanítványok témához kapcsolódó írásait is. Mindezen adatok ismertetésével szeretnénk bebizonyítani, hogy a Sasaki mester által elkezdett munka, az eddigi hiedelemmel ellentétben nem maradt folytatás nélkül.
A könyv formátuma 170×240 mm, terjedelme 390 oldal, képek száma 112.

Ár: 7000. - Ft
Taigen Shodo Harada Roshi - A tíz ökörkép

Ez a szöveg, amelynek keletkezése a XII. századra tehető, a zen történetének egyik legrégibb dokumentuma. A másik ilyen történelmi jelentőségű gyűjtemény a Nefrit Szirt Feljegyzések, melyet Engo Kokugon (1063-1135) szerkesztett egybe. Az ő szerzetestársának, Daizui Genjónak volt egy Kakuan Shion nevű tanítványa. Ez a Kakuan Shion írta A tíz ökörhajtó kép szövegét, és egy fiatal szerzetestársa, Gion készítette hozzá a képeket. A Nefrit Szirt Feljegyzések-hez képest egy sokkal jobban megközelíthető szöveget hoztak létre: a képek illusztrációul szolgáltak, a rövid versrészleteket pedig hallás után jól emlékezetbe lehetett vésni. Ennek következtében Kakuan műve nagyon sok emberhez eljuthatott.
Ez a történet egy ökör megszelídítéséről szól, arról, hogy miként fognak be egy szilaj ökröt, és hogyan zabolázzák meg. Az ökör befogása és megszelídítése hasonlatos ahhoz, ahogyan a gyakorlásban elő­re­haladunk. De miért pont egy ökörről van szó, miért pont egy ökör megszelídítéséről szól ez a történet?

Ár: 2500 . - Ft
Taigen Shodo Harada Roshi - Bódhidharma ösvényén

„Számos mó­don le­het az Ös­vény­re lép­ni, de a be­lé­pés­nek va­ló­já­ban két mód­ja lé­te­zik: be­lé­pés az alap­elv és be­lé­pés a gya­kor­lás ál­tal.
A „be­lé­pés az alap­elv ál­tal” nem más, mint rá­éb­re­dés a lé­nyeg­re a ta­ní­tá­so­kon ke­resz­tül. Ez fel­té­te­le­zi azt a leg­­alap­ve­tõbb meg­gyõ­zõ­dést, hogy min­den élõ­lény, le­gyen az meg­vi­lá­go­so­dott vagy kö­zön­sé­ges, ugyan­az­zal az iga­zi ter­mé­szet­tel ren­del­ke­zik, me­lyet csak té­ves ér­zé­ke­lé­sünk tesz ho­má­lyos­sá, lát­ha­tat­lan­ná. Ha a ha­mis­tól az igaz fe­lé for­dulsz, és a fal fe­lé for­du­ló szem­lé­lõ­dés*-ben szi­lár­dan ki­tar­tasz, ak­kor meg­szû­nik az én s a más, a kö­zön­sé­ges és a bölcs egy és ugyan­az­zá vá­lik. Moz­du­lat­lan­ná és el­té­rít­he­tet­len­né válsz, és so­ha töb­bé nem ve­zet­nek fél­re az írott ta­ní­tá­sok. A tel­jes és sza­vak­kal ki­fe­jez­he­tet­len össz­hang az alap­elv­vel meg­kü­lön­böz­te­tés és erõ­fe­szí­tés nél­kü­li. Ez az, amit az „alap­elv ál­ta­li be­lé­pés”-nek hí­vunk.
„A gya­kor­lás ál­ta­li be­lé­pés” négy min­dent ma­gá­ba fog­la­ló gyakorlatot je­lent: Az igaz­ság­ta­lan­ság el­vi­se­lé­sé­nek gya­kor­la­tát, a kö­rül­mé­nyek el­fo­ga­dá­sá­nak gya­kor­la­tát, a sem­mi után sem vá­gya­ko­zás gya­kor­la­tát, és a Dharmá­val való össz­hang gya­kor­la­tát.”

Jelenleg nem kapható

Jeff Shore - Létezés én nélkül

Mindenkit – azokat is, akik meditálnak és azokat is, akik nem – különböző tudatállapotok jellemeznek. Hasznos, ha valamit tudunk ezekről az állapotokról, hogy felismerjük őket, hogy tudjuk, mik ezek, és mik nem.
Itt most két állapotnak szentelünk különös figyelmet, a szamádhinak és a dhjánának. Ezek a megfelelő kifejezések (az első a páli és a szanszkrit samadhi, a második a páli jhana és a szanszkrit dhyana), de nem kell, hogy gondot okozzanak: nagyon egyszerűen, a szamádhi azt jelenti, hogy eggyé válás; azt az előkészítő folyamatot jelöli, amikor valójában eggyé válunk a meditáció tárgyával. A dhjána egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy én nélkül létezés. A kettő közti kapcsolatot és különbséget akkor fogjuk tisztázni, ha a gyakorlás során ténylegesen áthaladunk rajtuk. Nincs ennél jobb módszer.

A meditáció nem olyan nehéz, habár időt és önfegyelmet igényel. Ha jól megtanulod, és egy ideig ennek szenteled magad, látni fogod, hogy egyáltalán nem nehéz. Valójában a megzavarodott és zavart keltő tudat jelenti a nehézséget. Először is, nagyon sok jó módszer van arra, hogy eggyé váljunk – belépjünk a szamádhi állapotába – azáltal, hogy egy dologra koncentrálunk. Például, hogy teljes figyelmünket a légzésre fókuszáljuk. A tudatosságunk hajlamos rá, hogy elkószáljon és szétszóródjon, ezért azzal kezdjük, hogy összegyűjtjük a tudatosságunkat, összegyűjtjük ennek minden energiáját, és vagy minden egyes kilégzésre vagy az egyes számra összpontosítunk, valóban eggyé válva ebben a folyamatban. 

Ár: 2500 . - Ft
Jeff Shore - A zen koan gyakorlása

Rájöttünk, hogy a koan miért lehet hasznos? Lehorgonyozva tart. A koanba zártság, hogy úgy mondjam, visszatartja a tudatot, hogy el ne kalandozzon. Szükségét érezzük, hogy tényleg megismerjük, szükségét érezzük, hogy a mélyére jussunk, hogy átlássunk a koanon. Az igazi, eleven koan, amelyik benned ég, kiváló horgony lehet a gyakorlásban. Nem csupán az akaraterő horgonya, mivel az akarattal még mindig kívülről próbálsz befelé nyomulni. A megfelelő koangyakorlás sokkal kifinomultabb és erőteljesebb dolog, mint maga az akaraterő. Ez nem a befelé nyomulni próbálkozó egó-én, hanem sokkal inkább a kifelé törő valóság. Ezért vagy képes egész éjen át ülni – annyira leköt, hogy nehéz lenne bármi mással is foglalkozni. Képtelen vagy lefeküdni aludni, mert még le kell, hogy juss a mélyére. Magától jövő hajtóerő – megint nem csak akaraterő, hanem egy sokkal lényegesebb elszántság, hogy lejuss a legeslegmélyére. Bizonyos fokú eltökéltségre szükség van, de nem kell akarattal erőltetni. Azzal, hogy itt vagy, és belefogtált a gyakorlásba, már elkötelezted magad. Most a hangsúly a helyes, vagyis a megfelelő erőfeszítésen van. Ahelyett, hogy az én akaraterővel nyomulna befelé, az én eltűnik az útból. Kikerülve a képből, a démonhad elpusztul. Ez az elsődleges célunk: ténylegesen átülni ezt, és felismerni.

Ár: 2500 . - Ft
Taigen Shodo Harada Roshi - Hétköznapok és meditáció

– Minden tünetem arra mutat, hogy pályakezdési pánikom van. Félek döntést hozni, halogatok, levert vagyok, aggodalmaskodom, kételkedem magamban. Hogyan segíthet rajtam a zen gyakorlás?
– Az egyén életmegközelítésétől függően, ezt lehet pokolnak vagy mennyországnak tekinteni. Sok tanítványom van, akik megnősültek, családi életet éltek, és most hogy a gyerekek elhagyták a fészket, a gyakorlásnak szentelik magukat. Most végre jut idő magukra, és őszintén, mély összpontosítással gyakorolják a zazent. Nem jön elő olyan sok kétely már, mint fiatal korukban. Fél év, egy év – jönnek és gyakorolnak. Rájöttek már, hogy az élet nem csak önmagunkról és a ragaszkodásainkról szól. A fiataloknak azért fontos, hogy zazent üljenek, hogy megértsék azt a fajta emberséget, ami túlmutat az egó ragaszkodásán, hogy felismerjék, saját ragyogóan sugárzó természetük a legnagyobb kincsük. Mivel ezt a mély spirituális tapasztalatot magunknak kell megélnünk, ezért nem hagyhatunk fel az erőfeszítéssel.

Ár: 2500 . - Ft